Nabízené služby

Občanské právo

 • občanskoprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (nájemní smlouva, smlouva kupní a o dílo, darovací smlouva, spotřebitelské smlouvy, smlouva o půjčce, příkazní smlouva, smlouva o přepravě, pojistná smlouva apod.)
 • dědické řízení a nároky z něj vzniklé
 • poradenství ve věci vymáhání pohledávek (smlouvy o postoupení pohledávky, smlouvy o převzetí dluhu, smlouvy o zajišťovacím převodu práva apod., žaloby na zaplacení pohledávky)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z občanskoprávních vztahů
 • zastupování klientů v soudním a exekučním řízení
 • vyřizování sporné i nesporné agendy ( zastupování klientů před soudem v civilním řízení)

Nemovitosti

 • kompletní poradenský servis ve věcech převodu nemovitostí, zastupování před katastrálním úřadem
 • smluvní převody nemovitostí (kupní, darovací, směnná smlouva apod.)
 • prověření původu nemovitostí před realizací převodu
 • nájemní a podnájemní vztahy spojené s nemovitostmi
 • věcná břemena, zástavní a předkupní právo a spory s nimi související
 • kompletní právní servis při výstavbě a následném prodeji nemovitostí
 • problematika vkladu nemovitosti jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu obchodních společností
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem (podílové spoluvlastnictví a jeho vypořádání, nemovitosti ve společném jmění manželů)
 • zastupování klientů v řízení před katastrálními úřady
 • zastupování klientů v územním, stavebním a kolaudačním řízení

Bytová družstva

 • komplexní právní servis při zakládání bytových družstev
 • právní pomoc při tvorbě a změnách stanov bytových družstev, domovního řádu a dalších vnitrodružstevních předpisů
 • právní pomoc při řešení porušování členských práv povinností včetně vyloučení člena družstva
 • zastupování klientů před soudem
 • převody bytových jednotek do osobního vlastnictví členů bytového družstva
 • právní servis při vzniku společenství vlastníků bytových jednotek

Pracovní právo

 • poradenství ve věci uzavření, změny a skončení pracovního poměru (pracovní smlouvy, dohody o hmotné odpovědnosti, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • problematika mezd a odstupného

Rodinné právo

 • rozvod manželství včetně tzv. "smluveného" rozvodu
 • společné jmění manželů (změna rozsahu, vypořádání)
 • úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu před a po rozvodu manželství
 • vyživovací povinnosti (výživné dětí, výživné mezi manželi, výživné a úhrada nákladů neprovdané matky, výživné rodičů)
 • zastupování klientů v rozvodovém řízení

Obchodní právo

 • obchodněprávní smlouvy a nároky z nich vzniklé (kupní smlouva, o dílo, o úvěru, mandátní, smlouva o obchodním zastoupení, konkurenční doložky atd.)
 • vymáhání pohledávek vzniklých z obchodních závazkových vztahů
 • náhrada škody v souvislosti s obchodněprávními vztahy
 • ochrana hospodářská soutěže
 • nekalá soutěž
 • zastupování klientů v soudním, rozhodčím a exekučním řízení

Právo obchodních společností

 • zakládání a změny obchodních společností
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • dispozice s obchodními podíly, členskými právy a akciemi
 • zastupování na valných hromadách
 • změna právních forem obchodních společností
 • převody a nájmy podniku
 • zastupování klientů v řízeních u obchodního rejstříku
 • družstva a jejich vnitřní vztahy včetně družstev bytových

Směnečné právo

 • právní poradenství v oblasti směnek ( vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky a dohody o vyplňovacím právu směnečném)
 • zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • vymáhání plnění ze směnek

Konkurzní právo

 • podávání přihlášek pohledávek do konkurzního řízení
 • sepisování návrhů na prohlášení konkurzu na dlužníka

Trestní právo

 • poskytováním právních porad
 • vypracování písemných podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastupování obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných v trestním řízení před soudy všech stupňů
 • alternativní způsoby ukončení trestního řízení
 • uplatňování a vymáhání nároků poškozených a zúčastněných osob
 • problematika mladistvých v trestním řízení
 • zastupování proti státu s nároky na náhradu škody

Správní právo

 • správní soudnictví - zastupování v řízeních před správními soudy všech stupňů
 • žaloby proti rozhodnutím správních orgánů, ochrana proti nečinnosti a nezákonnými zásahy správních orgánů
 • přestupkové právo včetně zastupování v přestupkovém řízení
 • katastr nemovitostí – vklady, zápisy a výmazy práv, zastupování v katastrálním řízení
 • stavební právo včetně zastupování v územním, stavebním a kolaudačním řízení
 • živnostenské právo včetně zastupování ve věcech podle živnostenského zákona
 • problematika daní a poplatků
 • problematika spojená s výkonem rozhodnutí správních orgánů
 • veřejné zakázky
 • trvalý pobyt pro cizince
 • azyl

Dopravní nehody

 • trestněprávní aspekty, obhajoba
 • přestupky
 • náhrada škody

Ostatní služby

 • advokátní úschova peněz
 • ověřování pravosti podpisu