Mimosmluvní odměna

Není-li ve Smlouvě o poskytování právních služeb uzavřené mezi advokátem a klientem sjednána odměna nebo způsob jejího výpočtu, určuje se odměna podle §§ 6-12 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění (dále v textu jen jako „advokátní tarif“).

Pro případ, že by se jednalo o náhradu nákladů právního zastoupení v civilním soudním řízení přiznávanou ve věci protistraně, se výše mimosmluvní odměny advokáta řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., tzv. paušální vyhláška v platném znění.

Smluvní odměna

Odměna za poskytování právních služeb je však v převážné míře určována na základě vzájemné dohody advokáta a klienta, a to v závislosti na právní a časové náročnosti příslušné právní služby, přičemž advokát zohledňuje finanční možnosti klienta.

Dohodou může být odměna stanovena jako: odměna časová, úkonová, paušální či odměna podílová.

Odměna časová

Výhodou časové odměny je, že přesně odráží specifika konkrétního případu, neboť jestliže je případ vyřešen nad očekávání snadno a rychle, automaticky se snižuje i částka hrazená klientem. Celková odměna je násobkem hodinové sazby a počtu hodin, které advokát potřebuje k vykonání dané právní služby. Hodinová sazba se obecně pohybuje dle obtížnosti v rozmezí od 1000,- Kč do 3.000,- Kč/hod. Nejčastěji je však v naší kanceláři využívána odměna smluví, která nám umožňuje zohlednit individuální možnosti a potřeby každého klienta. Přímá úměra mezi složitostí případu a výší hodinové sazby tudíž není pravidlem.

Odměna úkonová

Odměna úkonová je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby. Co se považuje za úkon právní služby, je zakotveno v ust. § 11 advokátního tarifu (např. příprava a převzetí právního zastoupení nebo obhajoby, písemné podání soudu – žaloba, odvolání, vyjádření, účast na soudním jednání, atd.)

Odměna paušální

Paušální odměna se stanovuje pevnou částkou za poskytování právních služeb v jedné konkrétní záležitosti nebo ve více záležitostech, anebo za poskytování právních služeb na dobu určitou nebo neurčitou; splatná je zpravidla měsíčně. Paušální odměna je vhodná pro klienty – nejčastěji právnické osoby, kterým jsou pravidelně poskytovány právní služby v určitém stabilním rozsahu. Paušální odměna přináší klientovi výhodu předvídatelnosti výdajů za poskytované právní služby i v situacích, kdy by v důsledku vyšší potřeby právních služeb v určitém období, byl vystaven nutnosti nést nárazově podstatně vyšší náklady na právní služby.

Podílová odměna

Podstata podílové odměny spočívá v odvození odměny podílem z předmětu věci nebo podílem z výsledku řízení (tj. procentem z nároku ve věci přiznaného). Klient má v tomto případě jistotu, že nebude v důsledku nečekaných komplikací platit více, než předpokládal.

Advokátní úschova

Odměna v případě advokátních úschov závisí na výši uschované částky:

Výše uschované částky Odměna advokáta (neúročená úschova) Odměna advokáta (úročená úschova)
0 – 500.000,- Kč 3.000,- Kč 3.500,- Kč
přes 500.000,- Kč do 1.000.000,- Kč 4.000,- Kč 4.500,- Kč
přes 1.000.000,- Kč do 5.000.000,- Kč 5.000,- Kč 5.500,- Kč
přes 5.000.000,- Kč smluvní odměna smluvní odměna
cenné papíry a jiné cennosti smluvní odměna smluvní odměna

Ověření pravosti podpisu

Odměna v případě ověření pravosti podpisu na listině sepsané anebo nesepsané advokátem:

ověření 1 podpisu mimo sídlo nebo mimo provozní dobu advokátní kanceláře 300,- Kč
ověření 1 podpisu v ostatních případech 30,- Kč

Vedle odměny má podle advokátního tarifu advokát právo na úhradu hotových výdajů (soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné, telekomunikační poplatky, znalecké posudky, odborná vyjádření, překlady a další) a na náhradu za promeškaný čas.

Před převzetím věci je klient advokátem řádně informován o předpokládaném rozsahu, právní a časové náročnosti jím požadovaných právních služeb a při určování výše odměny advokát bere zřetel na finanční možnosti klienta. Zvolený způsob vyúčtování odměny advokáta může být na přání klienta po dohodě s advokátem změněn na jiný způsob, který klient považuje pro něj za výhodnější.